Assistert dødshjelp i Europa og verden – utviklingen i 2018

En oversikt ved Knut Adeler.

Årsrapportene fra Oregon, Nederland og Belgia avdekker store tallmessige differanser med hensyn til antall som benytter assistert dødshjelp.

Oregon har hatt 143 tilfeller (av 4,1 mill. innbyggere)
Belgia har hatt 2309 tilfeller (av 11,3 mill. innbyggere)
Nederland har hatt 6585 tilfeller (av 17 mill. innbyggere)

Hvorfor så store forskjeller?

Utviklingen for året i sin helhet har vært positiv. Spesielt i Australia, og det kommer stadig nye drypp fra medisinsk og religiøst hold som går i vår favør.

Politisk er det fortsatt de sosialdemokratiske og liberale partiene som drar lasset til tross for at de høyeste %tallene for assistert dødshjelp kommer fra den konservative siden.

EUROPA

Belgia

Innrapportert antall som benyttet seg av assistert dødshjelp i 2018 var 2309. Fra 2014 betyr det en økning på 27%; et tall som våre motstandere mener indikerer en «slippery slope» effekt, men økningen på årsbasis er nokså lik den i Nederland.

Psykiske lidelser utgjorde 1,7%. Ingen tilfeller ble rapportert til påtalemyndighetene.

Finland

Innbyggerinitiativet ble avvist av en parlamentskommisjon, men den ba likevel Regjeringen om å nedsette en ekspertgruppe for å vurdere alle sider ved behandling av pasienter i den terminale fase.

Tross avvisningen fra kommisjonen ble innbyggerinitiativet likevel debattert i Parlamentet i tre timer, men voteringen ga 129 mot og 60 for. Ansvarlig statsråd lovet å nedsette den foreslåtte ekspertgruppe.

Nederland

Som for Belgia, ca. 8% årlig økning (6585 i 2018 mot 6091 i 2017), men de tre første kvartalene for 2018 viser en nedgang på 9%. Årsaken er man usikker på, men den kan skyldes en heftig influensaepidemi i begynnelsen av året, eller det forhold at 4 saker ble overlatt påtalemyndighetene for nærmere undersøkelser, noe som kan ha gjort legene mer tilbakeholdne. Én av disse sakene vil, som den første i landets 15-årige historie med assistert dødshjelp, bli sendt til kriminalretten.

%-tallet i forhold til totalt antall døde er temmelig konstant. (4,4).

Portugal

Fire forslag om legalisering av assistert dødshjelp ble nedstemt i Parlamentet med en margin på 5 stemmer. Våre meningsfeller tror at saken vil bli gitt så mye oppmerksomhet ved valget i Portugal i år at man vil vinne ny avstemming i 2020.

Spania

Spania er komplisert i den forstand at partienes taktiske spill mørklegger situasjonen, men et forslag fra sosialistpartiet om å vurdere en lov for assistert dødshjelp fikk 175 mot 136 stemmer. Dette var en ”initial vote” og forslaget vil bli sendt til en komité for videre behandling før eventuell retur til Congressen, og deretter Senatet hvis absolutt majoritet blir oppnådd i Congressen.

Storbritannia

The Supreme Court bekreftet 30.juli at det ikke er nødvendig med juridisk godkjennelse for å avslutte livsforlengende behandling av bevisstløse eller personer i vegetativ tilstand så lenge familien og legene var enige. Fremgang!

The British Medical Journal går nå inn for assistert dødshjelp og oppfordrer British Medical Association om å foreta en omfattende opinionsundersøkelse blant sine medlemmer om deres holdning. En noe begrenset undersøkelse har vist at 55% av legene støtter assistert dødshjelp.

Guernsey har gjort et forsøk på å legalisere assistert dødshjelp, men forsøket falt med 24 mot 14.

Falklandsøyene gjør neste forsøk, og en foreløpig votering gikk 4 – 3 i vår favør.

Tyskland

Jeg har vel ikke fått med meg at det i Tyskland siden 2017  – etter en rettsavgjørelse – har vært mulig å få kjøpt dødelige medikamenter på resept. I alt 108 pasienter har fått den nødvendige resept. 20 er døde.

Helseministeriet vil nå ha en slutt på ordningen.

VERDEN FOR ØVRIG

Australia

Fra 1997, da loven om assistert dødshjelp for Northern Territory ble strøket, og frem til for 6 – 8 år siden var det liten fremgang for vår sak, og nærmest tabu å lufte spørsmålet om dødshjelp offentlig – men nå er det virkelig aktivitet. Et sterkt positivt signal er at landets ledende katolske nyhetsmedium, CathNews, åpent går inn for assistert dødshjelp.

New South Wales
Et nederlag med knappest mulig flertall. Én stemme manglet for å få igjennom lovforslaget i Overhuset.

Queensland
Forslag om assistert dødshjelp ligger klart hos regjeringen, men man vil avvente valget i 2020 og utviklingen i Victoria. Der – som ellers – er det sosialdemokratene som går for assistert dødshjelp

South Australia
Ikke noe konkret, men vår søsterforening er optimistisk etter fjorårets valg, og minner om at debatten om «The Death with Dignity Bill» ble tapt med én stemme

Tasmania
Fjorårets valg har gitt assistert dødshjelp et flertall i Parlamentet, og man forbereder presentasjon av et lovforslag i år

Victoria
Victoria ble den første staten til å gå inn for assistert dødshjelp, (Nov. ’17) men det vil gå ca. 18 mnd. før loven kan praktiseres

Western Australia
En tverrpolitisk parlamentarisk komité har gått inn for assistert dødshjelp og bedt regjeringen fremme nødvendig lovforslag

Hovedstadsområdet og Northern Territory har ikke selvbestemmelsesrett i vårt spørsmål. Det er de føderale myndigheter som avgjør. Et lovforslag ble nedstemt i august 2018 etter at to senatorer overraskende skiftet side.

Columbia

Fra 1997 og frem til 2015 befant Colombia seg i en usikker situasjon vedrørende eutanasi som var erklært lovlig av landets Forfatningsdomstol, men som sto i motsetning til en lov som ga inntil tre års fengsel for assistanse til medlidenhetsdrap.

I 2015 gikk  Forfatningsdomstolen hardere ut og ga Helseministeriet 30 dager til å gi nødvendige retningslinjer. Noe som ble gjort, og den første dødshjelpen ble gitt samme år.

Nå har Forfatningsdomstolen gått ett skritt videre, og har instruert Helseministeriet om å utarbeide forskrifter som vil inkludere mindreårige i gjeldende bestemmelser. Med forskjellige betingelser er alderen 0 til 14 år delt i fire grupper hvor eldste gruppe, 14 pluss, har selvbestemmelsesrett.

Colombia er det tredje land som etter Nederland og Belgia kommer til å innføre reguleringer for mindreårige, og det eneste land i Latin-Amerika som har assistert dødshjelp.

India

India har fått en ny organisasjon som – antar jeg – i første rekke vil arbeide for en pasients rett til å nekte livsforlengende behandling.

New Zealand

Pga overveldende 35000 innspill fra befolkningen er komitéens arbeid (Se rapport 2016) blitt forsinket slik at «End of Life Choice Bill» først vil bli presentert for Parlamentet våren 2019.

USA

Stadig fremgang, men sterke ultrakonservative og religiøse grupperinger gir seg ikke til tross for at 72% av befolkningen støtter assistert dødshjelp.

American Academy of Family Physicians (AAFP) har skiftet standpunkt fra motstand til nøytralitet. AAFP har 131.400 medlemmer og er den neststørste komponenten i American Medical Association. Sistnevnte går imot AAFP.

California
Loven er vedtatt og tatt i bruk, men statens justisminister må kjempe en hard kamp mot forskjellige domsavsigelser som stikker kjepper i hjulene. Leger og pasienter befinner seg i et tomrom, og det antas at ca. 200 personer hadde startet en prosess som de inntil videre har måttet avbryte.

District of Columbia
Heller ikke her er kampen over tross bystyrets avgjørelse. Grupperinger i Kongressen forsøker å få opphevet loven noe den foreløpig ikke har klart, men det ventes nye forsøk.

Hawaii
Etter 17 års kamp – et knepent nederlag for et lovforslag i 2002 – er Hawaii blitt USAs 7. Jurisdiksjon som tillater assistert dødshjelp. Loven vil tre i kraft i år.

Maine
Etter to mislykkede forsøk på å legalisere assistert dødshjelp vil et innbyggerinitiativ nå fremme saken i forbindelse med årets valg.

Nevada
Et lovforslag ble nedstemt i 2017, men det vil blitt gjort et nytt forsøk i år.

New York
Ikke kommet så langt, men en foreslått lov har vært gjennom to komitéhøringer.

North Carolina og Ohio
Begge to er nykommere organisasjonsmessig, men spesielt Ohio vil få det vanskelig ettersom assistert dødshjelp er lovfestet som tredjegrads forbrytelse.

Konklusjonen for USA er at det nå er 7 stater – Oregon, Washington, Colorado, California(?), Hawaii, Vermont og Montana pluss District of Columbia – hvor assistert dødshjelp er lovlig.

I ytterligere rundt 20 stater arbeides det aktivt for vår sak.Del saken på: