Vedtekter

§1 Formål

Foreningen Retten til en verdig død (RVD) skal arbeide for:

– at alle mennesker så langt det er mulig skal få en human og verdig avslutning på livet

– økt utbredelse og respekt for Livstestamentet, og for at det for øvrig etterleves i overensstemmelse med Lov om Pasientrettigheter;

– at loven endres slik at uhelbredelig syke mennesker, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det.

§2 Medlemmer

Alle som har fylt 18 år kan melde seg inn i RVD.

§3 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april og innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. mars. Årsmøtet skal behandle forretningsorden, årsberetning og regnskap for foregående år, kontingentendringer, budsjett for inneværende år, valg av styre og revisor, og andre saker nevnt i innkallingen.

Hvert medlem har en stemme. Vedtak skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Stemme kan også avgis skriftlig eller ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§4 Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret finner det nødvendig, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette årsmøtet kan kun behandle sak(er) som begrunner behovet for innkallingen. Innkalling og vedtak skjer etter regler beskrevet i §3 og §10.

§5 Styret

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal bestå av minst 5 medlemmer som velges for to år. I tillegg velges to varamedlemmer for ett år av gangen. Disse innkalles etter behov og har stemmerett. Leder velges på årsmøtet. Det øvrige styret konstituerer seg selv.

§6 Valgkomité

Valgkomitéen innstiller personer på valg til foreningens styre, valgkomité og revisor. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer og ett varamedlem som alle har tre års funksjonstid, men som kan gjenvelges. Styret velger medlemmer til valgkomitéen. 

§7 Kontingent

Medlemskapskontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemmer under 36 år: årskontingent kr 100,00.

§8 Regnskap

Styret disponerer foreningens midler under ansvar overfor årsmøtet. Regnskapsåret er kalenderåret.

§9 Administrasjon

Styret kan ansette nødvendig personale.

§10 Oppløsning

Første gangs behandling av forslag om oppløsning kan bare foregå på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, skal ekstraordinært årsmøte avholdes innen 3 måneder. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Gjenværende midler etter at eventuell gjeld er dekket, skal tilfalle European Divisison of the World Federation of Right to die Societies, Right to die Europe.

Sist endret på årsmøtet 2020

Del siden på: