REFERAT FRA ÅRSMØTET 25. april 2013 i Håndverkeren Konferansesenter, Oslo

Til stede fra styret:     Ole Peder Kjeldstadli, leder, Randi Aasgaard Færden, Tove Steinbo, Baard Thalberg , Anders Guntveit

Forfall:                       Tom Hedalen, Bodil Loftheim

Til stede fra Rådet:     Per Schioldborg, Nils J. Wulfsberg, Lorentz Stavrum , Christian Borchgrevink og Kari Vigeland.

Til stede fra

Valgkomiteen:            Carolyn Midsem.

Ca. 50 medlemmer – inklusive styret – var til stede. 

Styreleder Ole Peder Kjeldstadli ønsket velkommen til årsmøte 2013 

Før fortsettelsen av møtet, holdt Ole Peder Kjeldstadli minneord over tidligere styreleder og mangeårig rådsmedlem Sigrid Hannisdahl, som døde i januar 95 år gammel. Han trakk frem hennes store og mangeårige engasjement for foreningens saker. Hun var utadvent og åpen om sine standpunkter, senest i et større intervju i Aftenposten sommeren 2012. Hun deltok aktivt på siste rådsmøte 2. november 2012, og hun vil alltid bli husket som en fremtredende og betydelig person i foreningens historie. Det ble holdt ett minutts stillhet til Sigrid Hannisdahls minne.

Ole Peder Kjeldstadli orienterte om den nye nettsiden til foreningen og viste frem en del av innholdet og forklarte om noen av funksjonalitetene i den. Den nye siden har fått svært god mottagele både blant medlemmer og andre.  Han trakk også frem foreningens aktivitet på Facebook og den gode responsen som har kommet på forskjellige innlegg der. Nå gjelder det å få omsatt disse aktivtitene i medlemsoppslutning.

Styreleder orienterte også om at foreningen siste år har abonnert på ”klipptjenete” hos Retreiver som gir oss daglige oppdateringer på hva som skrives om oss og vår sak i norske medier. Dette gir oss en unik mulighet til å følge med og til å komme med aktuelle innlegg i media.

  1. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
  2. Styrets forslag til møteleder og referent ble godkjent.

            Møteleder: Baard B. Thalberg.

            Referent: Olav Weyergang-Nielsen

Til å underskrive protokollen ble valgt Nils J. Wulfsberg og Roar Johnsen.

  1. Årsberetning – Styrets arbeid

Beretningen om styrets arbeid ble gjennomgått punktvis. 

Foreningen har inngått en samarbeidsavtale med Organisasjonsservice AS (Orgservice), og Ole Peder Kjeldstadli, Anders Guntveit og Olav Weyergang-Nielsen orienterte om avtalen og hva det vil innebære for foreningens drift fremover. Avtalen medfører bl.a. at foreningen flytter sitt kontor inn hos Orgservice og at de overtar en rekke av de administrative oppgavene som regnskap og medlemsregister.

Anders Guntveit, som har vært styremedlem i ett år, ga uttrykk for at han synes styret arbeider godt og han understreket at det er nødvendig for foreningen å tenke langsiktig i sitt arbeid. I den forbindelse er det godt at avtalen med Orgservice gjør det mulig for organisasjonssekretæren å få frigjort mer tid til å arbeide med interessepolitiske oppgaver. Det ble deretter stilt noen oppfølgende spørsmål om samarbeidet med Orgservice.

Med bakgrunn i en orientering som ble gitt på årsmøte i 2012 ble det stilt spørsmål om hvor arbeidet med livstestament i offentlig regi ligger.

I 2012 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppdrag å utrede spørsmålet om et livstestament i offentlig regi. Litt senere på året trakk departementet oppdraget tilbake, men direktoratet vurderer om de skal fortsette arbeidet på eget initiativ, men så langt er saken ikke kommet noe videre.

Årsberetningen ble deretter godkjent.

4.         Regnskap.

Baard Thalberg gjennomgikk regnskapet.  Det ble gitt utfyllende kommentarer til en del av punktene. Kontingentinntekten ble vesentlig høyere i 2012 enn i 2011, noe som hovedsakelig skyldes tre forhold, kontingentøkningen vedtatt på årsmøte 2012, god tilgang på ny medlemmer og lite frafall av årsbetalende medlemmer, og at det høsten 2012 ble gjennomført purring på ubetalt kontingent.

Også på kostnadssiden er det noen vesentlige økninger i forhold til regnskap 2011 og budsjettet 2012. De økte kostnadene skyldes bl.a. full revisjon av nettsidene, abonnement hos Retriever, økt utadrettet virksomhet, opprettelsen av Christian Sandsdalenprisen, og det store debattmøtet i juni.

Baard Thalberg leste opp revisjonsberetningen fra revisor B. Christian Jenssen, der årsmøtet ble anbefalte å godkjenne det fremlagte regnskap for 2012.

            Regnskapet ble deretter godkjent.

5.         Budsjett.

Baard Thalberg gjennomgikk budsjettet som er lagt opp med et underskudd påkr.197.000,00, ca.kr. 80.000,- lavere enn regnskapsresultatet for 2012. Det antas at det både vil bli en del doble kostnader og en del innsparinger i forbindelse med samarbeidet med Orgservice i 2013. Den forventete økonomiske effekten av samarbeidet vil først få fullt utslag i 2014. Bl. a vil doble kostnadene opphøre og de forventede innsparingene og inntekstsøkningene vil først bli synlige da. Til tross for underskudd, anbefalte styret budsjettet, da det blir ansett som viktigere å bruke foreningens midler aktivt nå enn å bygge opp en formue.

Årsmøtet tok deretter budsjettet for 2013 til etterretning.

6.         Innkomne forslag.

I vedtektene forutsettes det at valgkomiteen velges av styre for en periode på 3 år. Dette er en uvanlig organisasjonsmessig bestemmelse og styret foreslår derfor følgende tilføyelse til vedtektenes §6: ”Valgkomiteen velges av Årsmøtet etter innstilling fra styret.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Fra medlem Tore Hetland var det kommet inn et forslag til årsmøtet, men det kom for sent til at det kunne behandles i h.h.t vedtektenes § 3. Forslaget lyder: ”I stedet for uttrykket ”aktiv dødshjelp”, foreslås at foreningen i fremtiden i størst mulig grad benytter uttrykket ”selvbestemt livsavslutning”.

Årsmøtet tok forslaget til etterretning for eventuell realitetsvotering ved årsmøtet 2014.

Under dette punktet orienterte styreleder om at det i år vil bli trykket et nytt opplag av livstestamentet. Det har vært reist en del innvendinger mot noe av ordlyden og det har kommet noen forslag til endringer. I forbindelse med opptrykket vurderes det enkelte revisjoner av ordlyden, og styret vil oppnevne en liten redaksjonskomité. Medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill og forslag i forbindelse med revisjonen. 

7.         Valg.

Carolyn Midsem leste opp valgkomiteens innstilling til nytt styre. Randi Aasgaard Færden hadde meddelt at hun ønsker å tre ut av styret.  I resten av styret er  styremedlem Tove Steinbo og varamedlemmer Bodil Loftheim og Tom Hedalen på valg. Det ble foreslått gjenvalg av Tove Steinbo som styremedlem for 2 år, og Tom Hedalen og Bodil Loftheim som varamedlemmer for 1 år. Som nytt styremedlem for 2 år ble foreslått Christian Grorud.

Som revisor ble foreslått gjenvalg av B. Christian Jenssen.

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon.

Ole Peder Kjeldstadli takket Randi Aasgaard Færden for hennes mangeårige innsats for foreningen og overrakte blomster og vingave.

Det nye styret består således av:

Leder:                                    Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlemmer:    Tove Steinbo, Baard Thalberg, Anders Guntveit og Cristian Grorud.

Varamedlemmer:     Bodil Loftheim og Tom Hedalen

Valgkomitéen består av Carolyn Midsem, Henning Rokling og Bård Standal og ble i henhold til vedtektene valgt av styret i 2012 for tre år.

Årsmøtet ble deretter avsluttet.

 

Etter den formelle delen av årsmøtet introduserte Ole Peder Kjeldstadli kveldens to foredragsholdere, Anna Tresse, 1. nestleder i Sosialistisk Ungdom SU og Trygve Harlem Losnedahl, politisk rådgiver i Arbeidernes Ungdomsfylking AUF.

Vi har lenge kjent standpunktene til FrPU og KrfU, og på årsmøte i fjor ble vi kjent med standpunktene til Unge Høyre og Unge Venstre som henholdsvis motstander og tilhenger av aktiv dødshjelp. Det vil derfor være interessant å få et nærmere innblikk i standpunktene til de to sentrale ungdomspartiene på sosialistisk side.

Anna Tresse redegjorde for en del de meningsforskjellene som råder innenfor SU, men sa også tydelig fra at det ikke har vært noen stor debatt i organisasjonen om aktiv dødshjelp, slik at utfallet av en fullverdig organisasjonsmessig behandling ikke er endelig gitt. Hun ga stor støtte til vårt arbeid med livstestamentet og passiv dødshjelp. Hun hadde også en god gjennomgang av og ga også uttrykk for stor forståelse for argumentene for aktiv dødshjelp. Likevel konkluderte hun med et nei, men det var tydelig at dette i stor grad skyldes den manglende organisatoriske behandlingen. Hun signaliserte også at organisasjonen er åpen for å gå inn i en nærmere debatt om spørsmålet og at vår forening gjerne måtte komme med innspill i den anledning.

Også Trygve Harlem Losnedahl ga sin tilslutning til vårt arbeid med livstestament og passiv dødshjelp. AUF har har hatt spørsmålet om aktiv dødshjelp oppe til drøftelse og at de da falt ned på et nei til aktiv dødshjelp. Han trakk frem at standpunktet i stor grad hvilte på generelle sosialdemokratiske ideer og tanker om likhetsidealet. I likhet med Unge Høyre var det også i AUF en frykt for at eldre mennesker vil kunne føle seg presset til aktiv dødshjelp fordi de føler seg i veien og overflødige og den såkalte «slippery-slope»-effekten.

Losnedahl sa at den debatten de hadde hatt om aktiv dødshjelp ikke hadde vært veldig dyptpløyende og at det var forholdsvis lenge siden.  I likhet med SU vil de også kunne være åpne for å ta debatten på nytt og være mottagelige for innspill fra vår forening.

Etter innleggene fra SU og AUF kom det en rekke motinnlegg og spørsmål fra salen. Etter denne runden ble det konkludert med at foreningen tar kontakt med organisasjonene etter høstens stortingsvalg for å fortsette dialogen.

 

08.05.2013/OWN

Del saken på: