Årsmøte 2017

[:no]Årsmøtet avholdes på Litteraturhuset i Oslo 1. april kl 1100.

Foreningen Retten til en verdig død BERETNING FOR PERIODEN 1.1. – 31.12.2016

Styret:
Ole Peder Kjeldstadli leder Olav Weyergang-Nielsen styremedlem Baard B Thalberg styremedlem Tove Steinbo styremedlem Christian Grorud styremedlem (til 09.04) Anne Drag Tiedemann-Fossum styremedlem (fra 09.04) Bodil Loftheim varamedlem Anette Todal varamedlem (til 09.04) Guro Erikstein varamedlem (fra 09.04)

Rådet pr. 31.12.2016
Schioldborg, Per Borchgrevink, Christian Fr. Skartveit, Andreas Dahl, Ulf K. Snoen, Jan Arild Fragell, Levi Stavrum, Lorenz Larsen, IdaLou Sulland, Frode Levin, Mona Vigeland, Kari Lund, Jens Wilkinson, Nicholas Løchen, Håkon Wulfsberg, Nils Rotevatn, Sveinung

Valgkomité:
Hedalen, Tom Christian Grorud Aina Frisch

Revisor:
Standal, Bård

Organisasjonssekretær:
Olav Weyergang-Nielsen arbeidet som foreningens organisasjonssekretær frem til han gikk av med pensjon den 1. september. Deretter tok Maria Kristin Blix Hauso over som organisasjonssekretær, med god hjelp og rådføring fra Olav og styreleder.

STYRETS ARBEID
Styret har samarbeidet godt, og har behandlet en rekke saker under styremøtene. Styremøtene har funnet sted på kontoret i Thomlesgate 4. Møtevirksomhet: Styret har gjennomført 5 styremøter i 2016. Godtgjørelse styreleder: kr. 45.000,- Lønn organisasjonssekretær: kr. 150.000,-

Kontor & Administrasjon:
Foreningen har vært etablert i kontorlokalene til Orgservice AS, i Thomles gate 4. Foreningen inngikk en ny avtale med Orgservice da Olav Weyergang-Nielsen gikk av med pensjon høsten 2016. Orgservice har seks faste ansatte, og leverer tjenester til en rekke ulike frivillige foreninger. De ansatte på kontoret vil alle bistå RVD med en rekke oppgaver, som posthåndtering, sentralbord, økonomi og regnskapsrapporter samt rådgivning. Den nye avtalen med Orgservice innebefatter flere oppgaver enn tidligere, hovedsakelig de oppgaver som faller inn under organisasjonssekretærens rolle; nå ivaretatt av Maria Kristin Blix Hauso. En konsekvens av den nye administrasjonen, er at foreningen har fått økt bemanning og åpningstid på kontoret, med sentralbord og kontortid mandag-fredag kl. 09.00-15.00. Økonomisk sett, innebærer ikke den nye administrasjonsformen noen store endringer. Det er planlagt at tidligere organisasjonssekretær skal ta noen oppdrag på konsulentbasis, da først og fremst organiseringen og gjennomføringen av Verdighetskonferansen 2017. Olav har vært en god støtte til sekretariatet i overgangen til Orgservice.

Medlemsmassen:

Foreningen har en svak men positiv vekst i medlemsmassen. Det reelle tilfanget av medlemmer er større enn veksten i medlemsantallet år for år, da en må ta med de som faller bort i løpet av året. Det tallet er ikke ubetydelig, med tanke på en svært voksen medlemsmasse. Pr. 31.12.2014 hadde foreningen 3245 medlemmer. Pr. 31.12.2015 hadde foreningen 3190 medlemmer fordelt på 1665 livstidsmedlemmer og 1525 årsbetalende medlemmer. Pr. 31.12.2016 hadde foreningen 3275 medlemmer, hvorav 1541 er livstidsmedlemmer.

Økonomi:
Foreningens økonomi er sårbar, og baserer seg i stor grad på kontingentinntekter og gaver fra medlemmene, utover prosjektmidler som søkes om til konkrete aktiviteter som Verdighetskonferansen. Foreningen gikk ut av 2016 med et lite underskudd, selv om styret har arbeidet aktivt med å bedre den økonomiske situasjonen, og har iverksatt flere tiltak for å oppnå forbedringer. Sekretariatet søkte blant annet en ny tilskuddsordning hos Lotteri og Stiftelsestilsynet, som har kommet med en ny søkeordning for frivillige organisasjoner. Dessverre fikk ikke RVD tilslag, begrunnet med at foreningen mangler lokale aktiviteter gjennom drift av lokallag. Gaveaksjonen som ble gjennomført før jul gav som vanlig et godt resultat, med nærmere 200 000 kroner i gaver. Foreningen søkte spesifikt etter øremerkede midler til å fornye nettsiden vår, og fikk inn noe midler til dette.

Styret vil så godt som mulig fortsette å fokusere på arbeid rundt økning av inntekter, effektivisering og kostnadsreduksjoner. Vi har fortsatt bare e-postadresse til i underkant av 1/3 av medlemmene, noe som medfører at det i stor grad fortsatt må benyttes ordinær post med de ekstra portokostnader det medfører.

Lokalforening Øst-Norge ble etablert i 2014, og ble registrert i Frivillighetsregisteret for å få egne inntekter gjennom Norsk Tippings Grasrot-ordning. Lokalforeningen kan dermed bære noen av de kostnader som hoverforeningen tidligere har måttet dekke. Det aller viktigste tiltaket for å fornye økonomisk vekst vil være å øke antall årsbetalende medlemmer betydelig. Livstidsmedlemmer oppfordres til å «konvertere» til årbetalende medlemskap, og alle medlemmer oppfordres til å verve nye medlemmer.

Utadrettet virksomhet:

1. Foreningens Facebook side har svært høy aktivitet, og nesten 10 000 følgere eller «likes». Mange leser og liker det som publiseres her, og takket være en særdeles aktiv styreleder, legges det stadig ut nye artikler, bilder og kommentarer.

Vi har også en gruppe på Facebook med nesten 700 medlemmer.

2. Foreningens nettside www.livstestament.org ble etablert i 2006, og er godt besøkt. Det er en direkte link mellom foreningens Facebook-side og nettsiden, noe som gir den hyppigere besøk. Imidlertid ser vi at sidens funksjonalitet, brukervennlighet og design er i ferd med å bli utdatert, med stort behov for modernisering. Vi sendte en anmodning til medlemmene om å bidra til revidering av nettsiden, hvilket gav flere øremerkede bidrag til formålet. Modernisering av nettsiden er et prosjekt styret vil jobbe mer med i 2017.

3. Styrets leder Ole Peder Kjeldstadli, styremedlem Tove Steinbo og organisasjonssekretær Olav Weyergang-Nielsen har representert foreningen gjennom foredrag, diskusjoner og debatter bl.a. for en rekke politiske ungdomspartier, artikler i Aftenposten, Dagbladet, besøk hos Unge Venstres sommerleir, m.m.

4. Filosof Ole Martin Moen har gått i gang med å skrive en bok om aktiv dødshjelp «Aktiv dødshjelp-etikk ved livets slutt». Foreningen har støttet prosjektet med et lite skrivestipend, og venter i spenning på at boken skal ferdigstilles.

5. Foreningen har fortsatt sitt abonnement hos Retriever. Retriever er et selskap som overvåker mesteparten av norske medier både på papir og nett. Dette har gjort oss i stand til å følge med på hva som skrives om oss og det vi arbeider for på en langt bedre måte enn før. Det har gjort det mulig å svare og delta i debatten på en helt ny måte. De saker som foreningen arbeider med er blitt omtalt og debattert i svært mange medier gjennom året og det er henvist til foreningens navn i flere hundre avisartikler eller innslag på nettsider. Den informasjonen som foreningen mottar via Retriever vil også kunne være tilgjengelig for medlemmer med e-postadresse hvis de tar kontakt med administrasjonen. Foreningen har vært godt synlig de siste årene, og selv om det er langt frem til gjennombrudd for foreningens arbeid, tyder både det som rører seg i Norge og i verden for øvrig at det er en økende aksept for våre standpunkter i befolkningen generelt og i flere faglige miljøer spesielt.

6. Workshop for gryende debattanter og skriveglade medlemmer: RVD spurte medlemmene sine om noen kunne tenke seg å bidra mer aktivt i samfunnsdebatten, som foreningens talerør. Dette var flere positive til, og de interesserte ble invitert til skriveworkshop i oktober. Dessverre passet datoen dårlig for de fleste, og styret tar sikte på å gjøre et nytt forsøk i 2017.

Spesielle saker/hendelser:
1. Verdighetskonferansen 2016 En godt besøkt Verdighetskonferansen 2016 ble gjennomført 9. april på Litteraturhuset i Oslo. Styrets leder benyttet i sin innledning anledningen til å vise til hva som skjer ellers i verden på området dødshjelp. Særlig viste han til at det nå skjer endringer i lovverket flere steder i USA og Canada. Han viste ellers til en omfattende oversikt som er utarbeidet av tidligere styremedlem Knut Adler, og som er tilgjengelig på foreningens nettside. Hovedpunktet var presentasjon av en ny omfattende spørreundersøkelse. Med støtte fra flere organisasjoner, deriblant Foreningen Retten til en verdig død, gjennomførte Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo sommeren 2015 en omfattende spørreundersøkelse om folks holdning til dødshjelp. Tallene som ble presentert bekreftet og forsterket de målinger som er gjort tidligere og viser at ¾ av befolkningen ønsker en endring av lovverket. De undersøkelser som er gjort tidligere er ofte kritisert fra medisinsk hold for å være ledende i sin spørsmålsstilling og at resultatene derfor ikke kan seriøst. Senter for medisinsk etikk benyttet to sett spørsmål, ett sett som liknet svært på spørsmål som vi har stilt tidligere og ett sett spørsmål som var deres egne. Det var ingen stor forskjell på svarprosentene ut fra hvordan spørsmålene ble stilt, noe som også bekrefter at de tidligere undersøkelsene har gitt helt reelle svar. Som ventet ga lederen for Etikkrådet i Legeforeningen, Svein Aarseth i sitt foredrag ingen signaler om endret holdning i legestanden til tross for tallenes tale. Som vanlig var det vanskelig å få politikerne i tale i forbindelse med konferansen, men den avsluttende debatten blant noen av foredragsholderne ble ledet av stortingsrepresentant Morten Ørsal Johannesen. Styret har besluttet å igjen gjennomføre Verdighetskonferansen i 2017.

2. Livstestamentet:
Noe av det viktigste som har hendt i foreningens virke i 2016, var innføring av kjernejournal og muligheten til å inkorporere livstestament i denne. Alle nordmenn får nå sin egen elektroniske kjernejournal som helsepersonell kan finne frem i på en lett måte uansett hvor i landet du måtte befinne deg. Noe av innholdet kan du skrive selv og noe er forbeholdt helsepersonell. Det er nå satt av plass til å informere om Livstestament i e-journalen. Punktet heter «avgrensning av livsforlengende behandling», og det er bare fastlegen som kan skrive inn om dette. Vi har derfor anbefalt medlemmene at de tar det opp med fastlegen, og vi foreslår å få skrevet inn: «Pasienten har i nærvær av to vitner signert Mitt Livstestament fra Foreningen Retten til en verdig død. Dette er en erklæring om at pasienten ikke ønsker livsforlengende behandling dersom han/hun skulle få en uhelbredelig sykdom eller utsettes for en ulykke hvor han/hun ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet. Pasienten ønsker kun tilstrekkelig smertestillende behandling selv om dette skulle medføre forkortelse av livet. Pasienten signerer en gang i året et lommekort fra Foreningen Retten til en verdig død som bekreftelse på at testamentet fortsatt representerer hans/hennes vilje».

4. Christian Sandsdalenprisen
Christian Sandsdalenprisen 2016 ble utdelt i forbindelse med Verdighetskonferansen 2016 og gikk til registudentene Kristina Valheim og Truls Aagedal. De laget dokumentarfilmen «Mitt siste ønske», en film som belyser temaet selvbestemt frivillig livsavslutning på en nyansert måte.

Oslo 7. mars 2017
Ole Peder Kjeldstadli (s) Olav Weyergang-Nielsen (s) Tove Steinbo (s) Baard Thalberg (s)[:nb]This year marks the 5th Annual Run The Runway and our race promises to be even bigger and better than years past. Grab your friends and your sneakers to join us for a one-of-a-kind morning run to benefit Playworks Arizona. Together, we can end schoolyard bullying.

Participants will take in the beautiful views from the Scottsdale Airport runway then prepare for landing into our post-race festival that can’t be beat. Create memories at our Run The Runway photo booth, collect samples and goodies from top-notch vendors, dance like no one is watching with the Be Kind Dance Crew and sneak a selfie with the Arizona sports team mascots!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Idque Caesaris facere volun tate liceret: sese habere. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Fabio vel iudice vincam, sunt in culpa…

Donec justo ex, mollis quis interdum id, luctus id dui. Aliquam maximus finibus augue quis blandit. Nam fermentum nunc in urna facilisis, eu maximus neque ultrices. Praesent pulvinar justo ut pellentesque tincidunt. Quisque vel eros tempus, accumsan nisl ut, venenatis orci. Aenean nec ipsum consequat, accumsan est eget, dapibus augue. Morbi vitae arcu blandit, tempus nunc eu, blandit nisl. Sed tempor facilisis quam, sit amet maximus ipsum vestibulum sit amet. Etiam hendrerit felis sollicitudin libero varius, a pulvinar nisi eleifend. Proin sit amet nulla euismod, egestas elit ut, varius nibh. Cras non urna sed lorem pharetra laoreet tempor eget est. Duis semper nec diam id euismod.[:]

Del saken på: